Lifestyle
Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka szansą na wyjście z długów?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który oferuje osobom fizycznym w Polsce borykającym się z przytłaczającym zadłużeniem możliwość odzyskania stabilności finansowej. Czy to rzeczywiście dobry sposób na wyjście z długów?

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencką w Polsce reguluje Prawo upadłościowe i naprawcze, które określa procedury i wymagania dla osób ubiegających się o umorzenie długów. Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest zapewnienie dłużnikom mechanizmu prawnego umożliwiającego regulowanie swoich długów w sposób uczciwy i uporządkowany, przy jednoczesnej ochronie ich praw i interesów.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Aby kwalifikować się do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w Polsce, osoby muszą spełniać określone kryteria kwalifikacyjne, w tym:

  • Status konsumenta – upadłość konsumencka Katowice jest możliwa tylko dla osób posiadających status konsumenta, czyli takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
  • Niewypłacalność – dłużnicy muszą wykazać, że nie są w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych w terminie ich wymagalności przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wiąże się to z przedstawieniem dowodów dochodów, wydatków, majątku i długów na poparcie roszczenia o niewypłacalność.
  • Wymóg dotyczący miejsca zamieszkania – z upadłości konsumenckiej w Polsce mogą skorzystać osoby fizyczne, które są rezydentami Polski lub których główne miejsce prowadzenia działalności lub majątek znajdują się w Polsce.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej w Polsce składa się zazwyczaj z następujących etapów:

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Dłużnik wszczyna proces upadłości poprzez złożenie wniosku do właściwego sądu rejonowego, właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Wniosek musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące sytuacji finansowej dłużnika, jego długów, majątku i wierzycieli.

Rozprawa sądowa

Zwoływana jest rozprawa sądowa w celu przeglądu sytuacji finansowej dłużnika, oceny zasadności roszczeń oraz głosowania nad proponowanym planem spłaty lub likwidacji majątku.

Powołanie syndyka

Po przyjęciu wniosku o ogłoszenie upadłości sąd wyznacza syndyka, który nadzoruje postępowanie, zarządza majątkiem dłużnika i ułatwia wypłatę środków wierzycielom.

Umorzenie długu lub restrukturyzacja

W zależności od wyniku postępowania dłużnik może uzyskać umorzenie kwalifikujących się długów lub przystąpić do planu restrukturyzacji w celu spłaty wierzycieli w określonym terminie.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

Dodaj komentarz